اس ام اس روز مولوی | جملات روز مولانا

آدمی فربه شود از راه گوش * جانور فربه شود ازحلق و نوش»
«آدمی مخفی است در زیر زبان * این زبان پرده‌است بر درگاه جان»
«آزمودم مرگ من در زندگی است * چون رهم زین زندگی، پایندگی است»

متن روز شاعر مولوی | پیامک روز مولانا

«آنچه اندر آینه بیند جوان * پیر اندر خشت بیند بیش از آن»
«از پی هر گریه آخر خنده ایست * مرد آخربین مبارک بنده ایست»
«از محبت، نار نوری می‌شود * وز محبت، دیو حوری می‌شود»
«ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد * یعنی او از اصل این زر بوی برد * مـرگ تبدیلـی که در نـــوری روی * نه چنان مـرگی که در گـوری روی»

شعر روز بزرگداشت مولوی | رمان روز مولوی مولانا

«ای که تو از ظلـم چاهی می‌کنی * از برای خـویش دامی می‌تنی»
«این جهان کوه‌است و فعل ما ندا * باز گردد این نداها را صدا»
«پا تهی گشتن به‌است از کفش تنگ * رنج قربت به که اندر خانه جنگ»
«پیش چشمت داشتی شیشه کبود * زان جهت عالم کبودت می‌نمود»
«پیش مؤمن کی بود این قصه خوار * قدر عشق گوش، عشق گوشوار»
«تا که احمق باقی است اندر جهان * مرد مفلس کی شود محتاج نان»
«تیغ دادن در کف زنگی مست * به که آید علم، ناکس را بدست»
«گفت خر! آخر همی زن لاف لاف * در غریبـــی بس توان گفتن گزاف»

#مثنوی #معنوی #مولوی #مولانا #اشعار #روایات #داستان #ادبیات

منبع : سایت آموزش : Www.pc-mob.blog.ir